VALUE+ Omstilling og vekst er et verktøy som analyserer din virksomhets evne til omstilling og vekst, og gir deg konkrete forslag til tiltak du bør gjennomføre for å forbedre virksomhetens omstillingsevne.

Analysen er basert ca. 600 punkter som beskriver virksomheter som lykkes med omstilling og vekst. Under kartleggingen vurderer vi din virksomhet opp mot dette idealbildet og analyserer hvor godt virksomheten er skodd mht. omstilling og vekst. Gjennom diskusjon i ledergruppen prioriteres tiltaksområder som grunnlag for utarbeidelse og gjennomføring av handlingsplaner for å bedre virksomhetens omstillings- og vekstevne.

Analysen aggregerer funn fra de 600 punktene opp på 3 overliggende nivåer hvor de to øverste nivåene er vist i figuren over. Analysen gir således et godt beslutningsgrunnlag for ledelsen på et overordnet nivå, samtidig gir detaljert informasjon om hvor tiltak bør iverksettes.

Analysen vurderer om grunnleggende forutsetninger for omstilling og vekst er tilstede. Den gir i denne forbindelse en analyse av virksomhetens:

 • eiere og hvordan disse bidrar til omstilling og vekst – om de ser behovet for omstilling og vekst, har forståelse hva omstillingen og vekst krever og er villige til å ta nødvendig risiko som den innebærer m.m.
 • evne til å finansiere omstilling og vekst – gjennom egen resultatskaping, eiere, finansierings-institusjoner, virkemiddelapparatet ol.
 • evne til å se, vurdere og agere i forhold til endringene i rammebetingelsene

Analysen vurderer videre virksomhetens mulighetsrom mht. omstilling og vekst. Den gir i denne forbindelse en analyse av virksomhetens:

 • mulighet til å utvikle eksisterende og nye markeder, samt dens evne til å overvåke, vurdere og utnytte muligheter i markedene.
 • mulighet til å lansere nye produkter og tjenester, samt dens evne til å utvikle og levere slike produkter og tjenester i markedene.
 • mulighet til å utvikle nye distribusjonskanaler som gir raskere og mer kostnadseffektiv distribusjon i markedene, samt virksomhetens evne til å utvikle og implementere slike.
 • mulighet til å ta i bruk teknologi for å utvikle markeder, produkter og tjenester, forbedre interne prosesser m.m., samt dens evne til å tilegne seg kunnskap om og implementere ny teknologi

Analysen vurderer hvilke retninger virksomheten kan gå mht. omstilling og vekst og dens evne til å velge og styre iht. denne retning.  Den gir i denne forbindelse en analyse av virksomhetens:

 • evne og mulighet til å utnytte potensiale for vekst.
 • evne til å konkretisere retningsvalg i form av strategier, mål og handlingsplaner, samt dens evne til å opprettholde fokus på valgt retning.
 • evne til å se nye muligheter og hvordan den gjennom innovasjon kan omforme disse til nye markeder, produkter og tjenester, distribusjonskanaler, arbeidsmetoder m.m.
 • styre og ledelse og deres evne til å stake ut kursen og lede an i omstillingsarbeidet

Analysen gir en vurdering av organisasjonens evne til å tilpasse seg konsekvenser av endrede forutsetninger og nye retningsvalg. Den gir i denne forbindelse en analyse av virksomhetens:

 • organisasjonsstruktur og hvordan denne skaper nødvendig fleksibilitet samtidig som den gir tilstrekkelig kontroll under omstillingen
 • tilgang til nødvendige ressurser for gjennomføring av omstillingen. Dens evne og mulighet til å tilegne seg ressurser i form av kompetanse og kapasitet gjennom utvikling, rekruttering, innleie, partnere, investeringer m.m.
 • kultur og hvordan de ansatte på alle nivåer forholder seg til endringer og bidrar til at virksomheten lykkes med omstillingsarbeidet