Endringer kommer stadig hyppigere og får stadig større innvirkning på bedriftenes rammebetingelser – det kan være endringer i lover og regler, kunnskap, teknologi, miljø, samfunnsmessige trender, markedsmessige drivkrefter m.m.

Endringer kan skape nye muligheter, men kan også være en trussel for bedriftenes videre eksistens. For enkelte handler det om å kunne omstille seg til endringene i rammebetingelse for å realisere ambisjon om vekst og utvikling, for andre handler det om å omstille seg for å overleve.

Omstilling kan være tids- og ressurskrevende prosesser, hvor det tar tid før man får iverksatt og ser effekt av tiltak. For å lykkes må omstillingsprosesser igangsettes på et tidlig tidspunkt, ofte i forkant av endringen – i noen tilfeller for å begrense «skadeomfanget», i andre for å utnytte muligheter. Det handler om synliggjøring av mål, forankring i organisasjonen, involvering av medarbeidere, informasjon m.m.

Omstilling kan også være et behov for rask reaksjon på endring i rammebetingelsene. Virksomheten har ikke tid til ressurskrevende prosesser. Det må besluttes og iverksettes tiltak raskt – for å stanse «blødningen», for å komme i forkant av konkurrenter ol. Det handler om å se hvilken effekt endringer vil ha i ulike deler av virksomheten, hva som kreves av kortsiktige omstillingstiltak, hvordan organisasjonen vil reagere på disse, ledelsen evne til å ta beslutning og iverksetting i m.m.

Omstilling er ofte styrt av komplekse problemstillinger hvor flere årsaksforhold har relasjon til hverandre og disse må sees i et helhetlig perspektiv før man kan velge riktig «medisinering». Omstilling handler således om å gjennomføre de riktige tiltakene, i riktig rekkefølge, til riktig tid, med riktig innhold og kvalitet.

Bedriftens evne til omstilling i et slikt komplekst bilde reiser flere sentrale spørsmål

  • Hvilke muligheter har bedriften for å omstille seg – i form av nye markeder, nye produkter og tjenester, nye distribusjonskanaler, ny teknologi som gir rom for nye arbeidsmetoder, nye kommunikasjonsformer, digitalisering m.m.
  • Hvilke forutsetninger har bedriften for å omstille seg – i form av eiere som ser behov og bidrar til omstilling, evne til å finansiere omstilling, evne til å overvåke og se konsekvenser av endringer i rammebetingelsene m.m.
  • Hvordan organisasjonen er rigget mht. omstilling – i form av struktur, prosesser, kapasitet, kompetanse, kultur m.m.
  • Hvilken retning bedriften har valgt og hvordan den opprettholder fokus – i form av strategier og mål, evne til å se nye muligheter og å prioritere der potensialet for omstilling er størst, ledere som går foran og styrer i valgt retning m.m.

VALUE+ Omstilling og vekst – er analyseverktøy som gir deg svar på disse spørsmålene.